top of page
CE-mærkning top side anker

CE-Mærkning Assistance

Logo_dekoration_3_DanishSteelComponents_hvid_RGB.png

At få en CE-mærkning på plads er et komplekst stykke arbejde, der kræver indsigt og erfaring.

Det giver derfor god mening, i en tidsbegrænset periode, at trække på erfarne kræfter udefra, når I står overfor en sådan opgave i jeres firma. Jeg hjælper jer gerne i mål. Læs mere herunder.

Hvorfor overhovedet CE-mærke jeres produkter?

 • Producenterne angiver med mærket, at produktet lever op til de minimumskrav for sundhed og sikkerhed, som EU-direktiverne stiller krav om.

 • CE-mærket styrker den frie bevægelighed for produkter i EU- og EØS-landene.
  Her kan man sammenligne CE-mærket med et rejsepas. Det betyder, at de nationale myndigheder i EU ikke kan stille strengere krav til et produkt, end medlemslandene er blevet enige om. Dog kan der være særlige krav til produktet i brugssituationen - og endelig kan kunden altid stille krav, der går videre end direktivernes eller forordningernes krav.

 • Når en fabrikant CE-mærker et produkt, erklærer han på eget ansvar, at produktet er i overensstemmelse med alle lovkrav for CE-mærkning. Dermed garanterer producenten, at det pågældende produkt må sælges i hele det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). EØS dækker EU samt Norge, Island og Liechtenstein.

I kraft af mit arbejde som projektleder on-site på installationen og fremstillingen af verdens største gipsgenanvendelsesfabrik i England, har jeg et indgående kendskab til al arbejdet omkring CE-mærkning af anlæg både Internationalt og i Danmark.

Ligeledes hvad det vil sige at arbejde under et andet CDM (Construction Design & Management) (Health & Safety) Regulations 1994.

Du kan læse mere om CE-mærkning af maskiner herunder - i daglig tale Maskindirektivet - og hvad direktivet omfatter. Men først lidt om hvorfor en CE-mærkning er så vigtig for din virksomhed.

Hvorfor ce-mærkning anker
LINKS:
Manglende CE-mærkning kan medføre uoverskuelige konsekvenser

Hvorfor er det vigtigt at få CE-mærket alle dele af et produktionsapparat og hvorfor det er nødvendigt?

Konsekvens af ikke at CE-mærke sine produkter:

 • Hvis man som producent af en maskine/komponent/del-komponent vælger ikke at CE-mærke denne risikere man, at komme ”galt” afsted i forhold til gældende lovgivning på området, ved en arbejdsulykke eller havari med et dyrt produktionsapparat  -  dette kan medføre både straf og bod ved domstolene.

 • Konkurrencemæssig ulighed hvis du vælger ikke at CE-mærke, dette skyldes at et CE-mærke giver dine kunder en tryghed for at alle standarder er opfyldt, og det giver din vare en fri bevægelighed (se de før nævnte punkter ovenfor)

CE-MÆRKNING AF MASKINER

MASKINDIREKTIVET

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning). I daglig tale maskindirektivet.

Hvad omfatter Maskindirektivet? 

Direktivet fastlægger de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i forbindelse med:

 • maskiner

 • udskifteligt udstyr

 • sikkerhedskomponenter

 • hejse- og løftetilbehør

 • kæder, tove og stropper

 • aftagelige mekaniske kraftoverføringsaksler

 • delmaskiner

En maskine defineres således:

 • en samling af indbyrdes forbundne dele eller komponenter, hvoraf mindst en er bevægelig, forsynet med eller beregnet til at blive forsynet med et andet drivsystem end den menneskelige eller animalske kraft anvendt direkte, og samlet således, at de er indbyrdes forbundne med henblik på en nærmere fastlagt anvendelse.

 • en samling som omhandlet i første led, som kun mangler tilslutningselementer til anvendelsesstedet eller for tilslutning til energikilder og drivkraft.

 • en samling som omhandlet i første og andet led, der er installationsklar, men som først er funktionsklar efter montering på et transportmiddel eller installation i en bygning eller en konstruktion.

 • samlinger af maskiner som omhandlet i første, andet og tredje led eller delmaskiner som omhandlet i litra g), som for at opnå et bestemt resultat er anbragt og styres således, at de er indbyrdes forbundne i deres funktion.

 • en række dele eller mekaniske komponenter, hvoraf mindst en er bevægelig, som er indbyrdes forbundne, bestemt til løft af byrder, og som udelukkende drives ved menneskelig kraft.

Lad mig høre om jeres forestående opgave med hensyn til CE-mærkning, og lad min erfaring komme jeres virksomhed til gode. Det er en jungle af regler, så det er godt givet ud, at uddelegere denne opgave så I kan fokusere på det I brænder for og jeres faglighed. Kontakt mig

Læs mere om CE-mærkning på følgende links:

Maskindirektivet:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0042

Harmoniserede standarder:

https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/standards/standards-in-europe/index_da.htm#shortcut-3

Europa kommissionen – læs mere om udvalgte direktiver:

https://ec.europa.eu/growth/sectors_en

Bemyndigede organer:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm

Overvågning af harmoniserede standarder:

https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/standards/index_da.htm?pk_campaign=SDG&pk_kwd=launch&pk_source=sea&pk_medium=search&pk_content=standards

 

DS DANSK STANDARD 

Om CE-mærkning - generelt:

https://www.ds.dk/da/om-standarder/ce-maerkning

Om CE-mærkning - maskiner:

https://www.ds.dk/da/om-standarder/ce-maerkning/produktgrupper/maskiner

Om CE-mærkning - maskiner og mekanik:

https://www.ds.dk/da/fagomraader/maskiner-og-mekanik

Om CE-mærkning - maskindirektivet:

https://www.ds.dk/da/om-standarder/maskinstandarder/maskindirektivet

Se film om CE-mærkning klik her:

Nyttige CE-links anker
Manglende CE-mærkning
Maskindirektivet
CE-mærkning film anker
bottom of page